INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

 

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a se Zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., společnost BP Lumen, s.r.o., se sídlem Puškinova 546, 542 32 Úpice, IČ 05565375, jakožto Správce údajů, prohlašuje, že Vaše osobní údaje, které nám poskytujete svým dobrovolným předložením či zasláním vašeho životopisu budou použity pouze pro účely a v rozsahu určeném pro výběrová řízení při vyhledávání a výběru uchazečů o zaměstnání.

Zasláním vašeho životopisu poskytujete naší společnosti váš souhlas se zpracováním a uchováním vašich osobních údajů, pro uvedené účely a po dobu realizace výběrového řízení; v případě neotevřeného výběrového řízení po dobu jednání o potenciální možnosti zaměstnání v naší firmě.

Prohlašujeme, že zpracování a uchování vašich osobních údajů je zajištěno v souladu s výše uvedenou legislativou, a že vaše osobní údaje a informace o vás nejsou poskytovány třetím nesmluvním stranám a nejsou zasílány mimo území České republiky, ani mezinárodním organizacím, ani jiným.

Pro účely realizace výběrového řízení, pro účely zařazení a účasti uchazeče (tj. subjektu údajů) ve výběrovém řízení, či pro jednání o možnosti zaměstnání mimo vypsané výběrové řízení, naše společnost zpracovává následující údaje:

1.   Identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, event. kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, a dále např. dosažené vzdělání a kvalifikace, přehled o předchozí praxi – pozice u předcházejících zaměstnavatelů, rozsah a doba výkonu práce v jednotlivých činnostech, další znalosti – cizí jazyk, řidičské oprávnění atp., a to pro účely účasti a posouzení uchazeče ve výb. řízení.

2.   Doba, po kterou mohou být osobních údaje správcem zpracovávány:

-      ode dne přijetí životopisu po dobu výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pracovní pozici,
či po dobu vedení jednání o zaměstnání mimo vypsané výběrové řízení a poté ještě po dobu max. 2 měsíců po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání, a to s ohledem na oprávněné zájmy Správce;

-      ode dne přijetí životopisu (a to i v případě, že zašlete svůj životopis mimo výběrové řízení) po dobu max. 1 roku po skončení výběrového řízení, anebo nebyl na danou pozici ve výběrovém řízení vybrán, avšak z dalšího jednání vzešel potenciál pro možnost budoucí nabídky zaměstnání nebo nabídky účasti v budoucnu otevřeném výběrovém řízení.

Po uplynutí výše uvedené doby bude váš životopis, včetně osobních i kontaktních údajů, smazán
ze všech našich databází.

-      V případě, že se hlásíte na pracovní pozici, která je již obsazená, anebo z jednání nevyplývá žádná možnost přijetí do zaměstnání, váš životopis s osobními údaji mažeme ihned.

3.   Subjekt údajů / uchazeč, má za podmínek uvedených v čl. 15-22/GDPR a ZOOÚ následující práva:

-      požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům, které správce zpracoval;

-      požádat o kopii těchto osobních údajů;

-      požádat o opravu či doplnění údajů, a to v případech, kdy tyto údaje budou nepřesné či nepravdivé;

-      požádat o výmaz osobních údajů zpracovaných správcem, pokud již pominuly důvody a účel zpracování, nebo pokud subjekt údajů souhlas odvolá, či podá námitky do zpracování údajů, even. pokud správce údaje zpracoval v rozporu se Směrnicí EU;

-      požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, nebo přenositelnosti údajů;

-      subjekt údajů / uchazeč má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

4.    Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů / uchazeč kdykoliv odvolat.

Písemné odvolání Vašeho souhlasu se zpracování údajů zasílejte na v.teichmanova@bplumen.cz 

/data/loga/LEVIT_B.png/data/loga/a-power_png.png/data/loga/Suntour.png/data/loga/weldtide_new_over.png
/data/loga/iberia_new_over.png/data/loga/reverse_new_over.png/data/loga/odi_new_over.png/data/loga/tsg_new_over.png/data/loga/dsi_new_over.png/data/loga/Cyclotools.png/data/loga/Koolstop.png/data/loga/Sigma.png/data/loga/Kovys.png/data/loga/2015_07_27_loga_na_BPL_COLOUR_24.png